Persondatameddelelse på Hiper.dk

Tilbage

1. Om denne persondatameddelelse

Når du bruger Hipers produkter og services, overlader du nogle af dine personoplysninger til Hiper A/S (Hiper). I persondatameddelelsen kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Det er vigtigt for os at passe godt på dine personoplysninger, og vi håber, at du vil tage dig tid til at læse, hvordan vi gør.

2. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Hiper A/S, CVR-nr. 36909080, Adelgade 15, 3. sal, 1304 København K, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Det vil sige, at det er os der afgør, hvilke formål personoplysningerne bliver indsamlet og viderebehandlet til.

Du kan altid kontakte os med spørgsmål til persondatameddelelsen eller om behandlingen af dine personoplysninger i øvrigt på telefon: 8877 2000 eller mail: kundeservice@hiper.dk.

Hiper er en del af Nuuday, som har en fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du kan kontakte vores DPO via: dpo@nuuday.dk.

3. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og hvor har vi dem fra?

Vi kan komme til at behandle personoplysninger om dig på 2 forskellige måder:

 • Når du selv giver os oplysningerne eller når vi selv genererer oplysningerne.

 • Når vi får oplysningerne fra en anden virksomhed, myndighed eller organisation (3. part).

3.1. Oplysninger du selv giver os eller som vi selv genererer automatisk

Når du bruger vores tjenester eller services eller i øvrigt kommunikerer med os, behandler vi de personoplysninger, som du selv giver os i den forbindelse. Det kan blandt andet være:
Navn, adresse, kontaktoplysninger, IP-adresse, kodeord til Mit Hiper samt netværksnavn og -kodeord. Hvis der er personoplysninger i det du sender til os, behandler vi også disse informationer.

Når du registreres som kunde, behandler vi dit navn, adresse, mobiltelefonnummer, e-mailadresse, oplysninger om din ordre og dine kreditkortoplysninger (hvis du gerne vil have automatisk betaling). Vi genererer desuden et kundenummer og registrerer oplysninger om dit abonnement, f.eks. om dataforbrug.

Når du bruger din bredbåndsforbindelse, registrerer vi den IP-adresse du tildeles og metadata som logningsdata, som er data om din brug af forbindelsen samt performancedata, som måler signalstyrke og lignende på vores del af forbindelsen.

3.2. Oplysninger vi får fra 3. parter

Vi kan også modtage dit navn, adresse og kontaktoplysninger fra bruttolønsudbydere, serviceudbydere og andre 3. parter, såsom Bredbånd.com, Strømlinet og Facebook.

4. Hvilke formål behandler vi dine personoplysninger til

4.1. Levering af produkter og services

Hiper behandler dine personoplysninger for at kunne levere produkter eller services til dig.

I den forbindelse behandler vi også dine personoplysninger, når vi kommunikerer med dig om levering og drift af vores produkter og tjenester, f.eks. i forbindelse med support eller udsendelse af servicemeddelelser, der knytter sig til abonnementerne.

4.2. Betaling og inddrivelse

Hiper behandler dine personoplysninger i forbindelse med dine betalinger. Disse oplysninger behandles også, hvis det er nødvendigt at inddrive gæld fra dig. Hiper videregiver i den forbindelse også oplysningerne til 3. parter, som hjælper os med at inddrive restancer.

Inden vi opretter dig som kunde, behandler vi dine oplysninger for at undersøge, om du eventuelt tidligere har overtrådt vores vilkår. Ved tidligere overtrædelser vil levering af produkter eller services først kunne ske efter en manuel behandling af dit kundeforhold.

4.3. Support

Hiper behandler også dine personoplysninger i forbindelse med support. Når du kontakter os med henblik på support, behandler vi dine personoplysninger for at kunne identificere dig, for at kunne hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål samt til efterfølgende dokumentation af supporten.

4.4. Optimering, fejlsøgning og fejlretning

Det kan også ske, at Hiper benytter dine personoplysninger i forbindelse med fejlsøgninger og fejlretninger, hvor det kan være nødvendigt f.eks. at måle performance på en kommunikationslinje, som ikke fungerer optimalt eller finde frem til en specifik lokation, hvor en fejl på linjen eller udstyret i øvrigt gør det nødvendigt at fejlsøge og fejlrette.

4.5. Sikkerhed og for at hindre misbrug

I visse tilfælde kan det være nødvendigt, at Hiper behandler dine personoplysninger af sikkerhedsmæssige årsager for at forebygge eller stoppe misbrug, svig eller uautoriseret adgang til vores net og udstyr.

4.6. Lovgivningsmæssige forpligtelser

Lovgivningen pålægger os i flere tilfælde at behandle dine personoplysninger og videregive dem til myndighederne til brug for deres efterforskning af strafbare forhold. Vi videregiver i disse tilfælde naturligvis kun oplysninger til myndigheder, når en domstol har pålagt os at gøre det.

4.7. Intern træning og oplæring

Hiper behandler dine personoplysninger til intern træning og oplæring af medarbejdere, f.eks. i forbindelse med henvendelser til vores kundeservice.

4.8. Markedsføring

Hiper behandler dine personoplysninger til at kunne målrette markedsføringen af vores produkter og tjenester overfor dig via vores egen hjemmeside, andres hjemmesider og i forbindelse med direkte markedsføring.

4.9. Statistik og analyse

Vi behandler dine personoplysninger for at lave interne statistikker og analyser.

Statistikkerne bruger vi bl.a. til at vurdere trends i markedet, lave operationelle performancerapporteringer, give mulighed for at målrette kundeoplevelsen, optimere vores interne processer og systemer og optimere vores brug af økonomiske midler.

Vi foretager ikke automatiske profileringer og afgørelser på baggrund af personoplysninger.

5. Hvilket retsgrundlag bruger vi til at behandle dine personoplysninger?

5.1. For at kunne opfylde en kontrakt, som du er part i

Hiper behandler i langt de fleste tilfælde dine personoplysninger for at kunne levere et produkt eller en tjeneste til dig. Behandlingen sker i disse tilfælde med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, som tillader behandling af personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i.

5.2. Samtykke

Nogle behandlinger foregår, efter at du selv udtrykkeligt har givet os lov til det. Det gælder f.eks. når du giver os et markedsføringssamtykke, giver os lov til at optage din samtale med en medarbejder, deltager i vores undersøgelser eller hvis vi skulle bede dig om lov om at offentliggøre et billede af dig. Behandlingen sker i disse tilfælde med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, som tillader behandling af personoplysninger, hvis den registrerede har givet samtykke til det specifikke formål med behandlingen.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det betyder, at vi fremadrettet ikke må behandle dine personoplysninger på baggrund af samtykket. Kontakt kundeservice telefon: 8877 2000 eller mail: kundeservice@hiper.dk, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

5.3. Lovmæssig forpligtelse

Som nævnt under pkt. 4.6 er Hiper lovgivningsmæssigt pålagt at behandle visse personoplysninger om brugerne af vores tjenester. Det drejer sig bl.a. om oplysninger, som vi er forpligtet til logge i medfør af ”logningsbekendtgørelsen” og behandlinger, som sker i medfør af kravene i bogføringsloven. Behandlingen sker i disse tilfælde med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, som tillader behandling af personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

5.4. Interesseafvejningsreglen

Når vi ikke behandler dine personoplysninger på grund af en kontrakt, samtykke eller retlige forpligtelser, som vi er blevet pålagt, behandler vi, hvis vi har en legitim interesse, dine personoplysninger efter en interesseafvejning, hvor vi opvejer vores formål i at behandle personoplysningerne mod hensynet til dit privatliv.

Vi bruger bl.a. interesseafvejningen, når vi behandler dine personoplysninger til statistik og analyse, intern træning og oplæring, visse behandlinger i forbindelse med support, optimering af hjemmesider og markedsføringsaktiviteter.

Behandlingen sker i disse tilfælde med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

6. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

For at kunne give dig adgang til internettet videregiver Hiper ganske få af dine personoplysninger din netværksudbyder, f.eks. TDC NET A/S, Fibia P/S, Energi Fyn Bredbånd A/S eller EWII Fibernet A/S.

I forbindelse med udsendelse af udstyr til dig, videregiver vi dine adresseoplysninger til Biofarma Logistik A/S og Post Nord A/S samt Shipmondo ApS.

I nogle tilfælde videregiver vi desuden dit telefonnummer til Nuuday A/S, som hjælper os med at sende SMS-beskeder.

Hiper er ejet af Nuuday A/S (Nuuday). Da vi er en del af Nuuday, videregiver vi derfor oplysninger til Nuuday for at gøre Nuuday i stand til at føre statistik, forretningsudvikle og markedsføre produkter på tværs af alle Nuudays brands. De oplysninger, som videregives til Nuuday er din adresse, kredsløbsnummer, produktvalg, kundenummer (Hiper), kunde-ID (TDC) og telefonnummer. Hvordan dine data behandles hos Nuuday, kan du læse nærmere om på nuuday.dk/businessintelligence.
Deltager du i en kundetilfredshedsundersøgelse, deles disse data også med Nuuday. Du kan læse nærmere herom på nuuday.dk/customer-satisfaction-analytics.

Med henblik på at supportere og fejlrette netværket bliver nogle af dine personoplysninger gjort tilgængelige for tredjeparts netværk- og telekommunikations selskaber. De tilgår personoplysningerne ved fejlsager, der kræver ekstern support.

Hiper kan videregive dine personoplysninger til andre virksomheder, myndigheder eller organisationer i følgende andre tilfælde:

 • Hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne.

 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden regulering, retslige processer eller for at efterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.

 • For at kunne håndhæve vores vilkår til den enkelte service, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.

 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på Hipers ejendom, vores brugere eller offentligheden, som krævet i lovgivningen eller som i øvrigt er tilladt.

 • Hvis vi beslutter at sælge, købe, fusionere eller på anden vis omorganisere vores forretning, kan vi dele dine personoplysninger med potentielle eller faktiske købere, sælgere eller partnere og deres rådgivere.

 • Hvis vi efter en interesseafvejning i øvrigt er kommet frem til, at vi har en berettiget interesse i at gøre det, og denne interesse står mål med hensynet til dit privatliv.

Det kan være, at en partner eller underleverandør har dele af deres produkter eller services i et land uden for EU (et tredjeland), og at dine personoplysninger derfor sendes ud af EU.

Hiper benytter i forbindelse med overførsel af personoplysninger de relevante retsgrundlag i artikel 44-49 i GDPR. I de tilfælde, hvor der foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 45, stk. 1.

I de tilfælde, hvor der ikke foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c.

Når en overførsel er hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c, så sikrer Hiper, at overførslen er vurderet i henhold til EDPB’s vejledning 01/2020 om supplerende foranstaltninger, så der sikres effektive supplerende foranstaltninger i den situation, at en Standard Contractual Clause ikke i sig selv sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

7. Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

Vi ønsker ikke at gemme dine personoplysninger længere end nødvendigt. Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter eller services til dig, så længe det er nødvendigt for at kunne imødegå f.eks. klage- eller retssager, eller så længe det kræves af anden lovgivning. Vi gemmer også dine oplysninger i en kort periode, efter du har opsagt en eventuel aftale med os, så vi kan genoprette din service, hvis du ønsker det, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine personoplysninger, mens du var kunde hos os.

Vi sikrer, at den fastsatte datalagringstid (den periode, vi gemmer dine oplysninger), også gælder for vores underleverandører. De gemmer ikke dine oplysninger længere, end vi gør.

8. Sikkerhed

For at sikre behandlingen af dine personoplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at vores IT-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Vi lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både hos os og hos vores underleverandører, så hele serviceforsyningskæden er sikret. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, f.eks. sårbarheds- og penetrationstests, både på vores egne systemer og på systemer, der drives af vores underleverandører.

De IT-miljøer, systemer og applikationer, vi bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.

9. Dine rettigheder

Hiper respekterer dine rettigheder, og de personoplysninger, du giver os, er dine.

Du har ret til at få adgang til at korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af dine personoplysninger.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personoplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke personoplysninger vi og vores partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af dine rettigheder.

9.1. Oplysningspligt

Du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, i forbindelse med dine abonnementer og dine services. Informationen finder du i denne persondatameddelelse.

9.2. Ret til indsigt

Du ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. For at beskytte dine personoplysninger skal vi have din identitet bekræftet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

9.3. Ret til at korrigere

Hiper sikrer, at dine personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

Vi har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager ens anmodninger fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine personoplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

9.4. Ret til sletning

Hiper har en slettepolitik for at sikre, at ingen personoplysninger gemmes længere end nødvendigt. Herudover kan du selv bede om at få slettet personoplysninger om dig.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan bede om at få slettet dine personoplysninger ved at skrive til privacy@hiper.dk eller kontakte vores Kundeservice. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet slettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

9.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til os. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet, og gælder når:

 • Du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og

 • behandlingen foretages automatisk (elektronisk).

9.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker på baggrund af en interesseafvejning af vores og dine formål og hensyn.

Hvis indsigelsen er berettiget, vil vi begrænse behandlingen, som beskrevet nedenfor.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Gør du indsigelse mod denne behandling må vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

9.7. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

9.8. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Tilsynsmyndigheden kan være Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen afhængigt af, hvilke typer personoplysninger, der er tale om. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erhvervsstyrelsen.dk.

10. Ændringer i persondatameddelelsen

Vi gennemgår løbende persondatameddelelsen og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af personoplysninger. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og væsentlige ændringer meddeles også direkte til de registrerede.

Denne persondatameddelelse er opdateret den 08.01.2024.